Friedrichsplatz, Karlsruhe

Address
Friedrichsplatz
76133 Karlsruhe
Germany